Tanzania Eksperten ApS – Handelsbetingelser

Senest revideret: 30. april 2020

Virksomhedsoplysninger:

Tanzania Eksperten ApS (”Tanzania Eksperten”)

CVR-nr. 41239425

Bredgade 59 A, 3. tv.

7400 Herning

Telefon: (+45) 71 96 99 98

E-mail: Kontakt@tanzania-eksperten.dk

1. INTRODUKTION TIL HANDELSBETINGELSERNE

1.1 Disse handelsbetingelser gælder for enhver bestilling af, køb af, og aftale om pak-kerejse leveret af Tanzania Eksperten.

1.2 Handelsbetingelserne udgør en integreret del af ethvert tilbud om levering af en pakkerejse fra Tanzania Eksperten.

1.3 Handelsbetingelserne gælder sammen med Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer (”Pakkerejseloven”). Ved uoverensstemmelse mellem han-delsbetingelserne og Pakkerejseloven har Pakkerejselovens bestemmelser forrang.

1.4 Tanzania Eksperten tager forbehold for at ændre disse handelsbetingelser. Det er handelsbetingelserne gældende på tidspunktet for indgåelse af endelig bindende af-tale mellem Tanzania Eksperten og den rejsende, som finder anvendelse.

1.5 Tanzania Eksperten tager forbehold for trykfejl og ændringer i skrevne materialer.

1.6 For bestilling af, køb af og aftale om andre ydelser end pakkerejser, som leveres af Tanzania Eksperten, gælder almindelig dansk lovgivning, herunder principperne i købeloven.

2. HVAD ER EN PAKKEREJSE

2.1 En pakkerejse er en kombination af mindst to forskellige af følgende typer ydelser, som købes samlet:

A. Transport,

B. Indkvartering,

C. Udlejning biler, store motorcykler eller andre motorkøretøjer, eller

D. Andre turistydelser, der hænger sammen med en eller flere af ovennævnte rej-seydelser.

3. AFTALEINDGÅELSE OG TILBUD FRA TANZANIA EKSPERTEN

3.1 Med henblik på køb af pakkerejser kan rejsende kontakte Tanzania Eksperten på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst i handelsbetingelserne, eller ved at udfylde kontaktformularen på www.tanzania-eksperten.dk.

3.2 På grundlag af den rejsendes bestilling, fremsender Tanzania Eksperten et skriftligt tilbud vedlagt disse handelsbetingelser pr. e-mail til den rejsende. Tilbuddet er be-tinget af, at Tanzania Ekspertens relevante samarbejdspartnere bekræfter at kunne levere de i tilbuddet indeholdte elementer, f.eks. at det i tilbuddet oplyste hotel be-kræfter at kunne levere det tilbudte hotelværelse.

3.3 Tilbuddet indeholder de oplysninger, som fremgår nedenfor i handelsbetingelsernes afsnit 4.

3.4 I den rejsendes accept af tilbuddet skal den rejsende meddele det fulde navn på samtlige rejsedeltagere.

3.5 Ved Tanzania Ekspertens modtagelse den rejsendes accept af tilbuddet er der ind-gået en aftale, der fra Tanzania Ekspertens side er betinget af følgende: A. den rejsendes betaling af første faktura, jf. pkt. 7.4, og

B. at Tanzanias Eksperten modtager bekræftelse fra relevante samarbejdspartnere om levering af rejsens elementer, jf. pkt. 3.2.

3.6 Efter modtagelse af den rejsendes accept af tilbuddet, indgår Tanzania Eksperten på vegne af den rejsende aftale med Tanzania Ekspertens relevante samarbejds-partnere om levering af rejsens enkelte elementer.

4. TILBUDDETS INDHOLD OG TANZANIA EKSPERTENS OPLYSNINGSPLIGT 4.1 Tanzania Ekspertens tilbud til rejsende, jf. pkt. 3.3, indeholder følgende oplysninger i henhold til Pakkerejseloven:

A. Antal rejsedeltagere omfattet af tilbuddet,

B. Den samlede pris for pakkerejsen inklusive skatter, afgifter og øvrige kendte omkostninger for turistydelserne,

C. Hvis muligt, udgifter udover pakkerejsens samlede pris som den rejsende skal betale, f.eks. lokale skatter og afgifter, der ikke kan opkræves på forhånd samt udgifter til pas, visum, vaccinationer og forsikringer,

D. Betalingsvilkårene for pakkerejsen og betaling af depositum,

E. Rejsedestination, rejserute samt tidspunktet for opholdet og, hvis indkvartering er inkluderet, antallet af inkluderede overnatninger,

F. Nødvendige transportmidler i rejseruten samt sted, dato og tidspunkt for af- og hjemrejse og oplysninger om eventuelle ophold undervejs,

G. Indkvarteringsstedets beliggenhed, navn og kategori,

H. Eventuelle inkluderede måltider,

I. Besøg, udflugter og andre ydelser, der er inkluderet i pakkerejsens samlede pris,

J. Hvorvidt nogen af rejseydelserne leveres til den rejsende som del af en gruppe, hvis det ikke fremgår af sammenhængen, og hvis muligt, gruppens størrelse,

K. Hvorvidt pakkerejsen og/eller benyttelse af andre turistydelser afhænger af særlige sprogkundskaber eller er egnet for bevægelseshæmmede personer,

L. Dokument med praktiske oplysninger om bl.a. pas- og visumkrav og oplysnin-ger om sundhedsmæssige forhold.

5. REJSEDOKUMENTER OG DEN REJSENDES GENNEMGANG

5.1 Efter indgåelse af bindende aftale og den rejsendes betaling af eventuelt depositum fremsender Tanzania Eksperten rejsedokumenterne til den rejsende.

5.2 Den rejsende skal ved modtagelse af rejsedokumenterne gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og straks meddele Tanzania Eksperten, hvis rejsedokumenterne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

5.3 Den rejsende er ansvarlig for, at navnene på rejsedeltagerne i rejsedokumenterne og bookingerne er identiske med det fulde navn, der fremgår af i rejsedeltagernes pas.

5.4 Bliver den rejsende opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumen-terne og pas for rejsedeltagerne, skal den rejsende straks meddele dette til Tanza-nia Eksperten. Skyldes uoverensstemmelsen den rejsendes forhold, skal den rej-sende afholde udgifterne forbundet med ændring af rejsedokumenterne. Hvis

ændringerne ikke er mulige, kan den rejsende ikke holde Tanzania Eksperten an-svarlig.

6. KOMMUNIKATION

6.1 Rejsedokumenter og kommunikation mellem den rejsende og Tanzania Eksperten foregår via e-mailadresse og via telefon.

6.2 Den rejsende er derfor forpligtet til at oplyse sin e-mailadresse og telefonnummer, således Tanzania Eksperten kan kontakte den rejsende både før og under rejsen.

6.3 Tanzania Eksperten er ikke ansvarlig for, at den rejsende ikke modtager mails og fakturaer pga. spamfiltre eller mailadresser, som ikke virker.

7. PRIS OG BETALING

7.1 Tanzania Ekspertens tilbud angiver den samlede pris for pakkerejsen inklusive skat-ter, afgifter og øvrige kendte omkostninger for turistydelserne.

7.2 Lokale skatter og afgifter og udgifter til visum, som ikke kan opkræves på forhånd, og som ikke er en del af prisen, vil – for så vidt de er kendte – være oplyst i rejse-dokumenterne.

7.3 Pakkerejsen og prisen omfatter aldrig afbestillingsforsikring eller rejseforsikring.

7.4 Faktura på depositum og flybilletter fremsendes efter accept af rejseplan og tilhø-rende tilbud. Depositummet fastsættes af Tanzania Eksperten under hensyn til rej-sens karakter. Det er vigtigt, at den rejsende har en gældende rejseforsikring på tidspunktet for betaling af depositum, da den pågældende rejse ellers kan blive svær at forsikre. Betales depositum ikke inden for den angivne betalingsfrist, kan Tanzania Eksperten ophæve aftalen uden varsel eller betragte rejsen som afbestilt af den rejsende.

7.5 Betaling af det resterende beløb af pakkerejsen forfalder senest 45 dage inden af-rejse. Bestilles rejsen mindre end 6 uger før afrejse, skal det fulde beløb betales ved accept af tilbuddet. Overholdes betalingsfristen for restbeløbet ikke, kan Tanza-nia Eksperten ophæve aftalen uden varsel, og det betalte depositum går tabt.

8. PRISÆNDRINGER

8.1 Tanzania Eksperten kan kun forhøje den aftalte pris for pakkerejsen, hvis forhøjel-sen direkte skyldes en eller flere af følgende:

A. Forhøjelse af prisen for transporten af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder,

B. Forhøjelse af skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakke-rejsen, eller

C. Forhøjelse pga. ændring i valutakurser, som er af betydning for pakkerejsen.

8.2 Hvis prisforhøjelsen overstiger 8 pct. af pakkerejsens samlede pris, kan den rej-sende enten acceptere ændringen eller hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen. Hvis aftalen hæves, har den rejsende krav på få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

8.3 Ved prisfald har Tanzania Eksperten ret til at fradrage omkostningerne ved tilbage-betaling til den rejsende.

9. ØVRIGE ÆNDRINGER I REJSEN

9.1 Hvis rejsen eller en del af rejsen ikke kan gennemføres som aftalt, informeres den rejsende hurtigst muligt herom, og den rejsende oplyses om sine rettigheder.

9.2 Hvis gennemførelse af rejsen eller en del af rejsen kræver et minimum antal af del-tagere er dette oplyst ved bestilling.

9.3 Hvis en væsentlig del af pakkerejsen ændres, uden at dette skyldes den rejsendes forhold, har den rejsende krav på at hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige be-løb, der er indbetalt i henhold til aftalen.

9.4 Ved andre ændringer har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen, medmindre ændringerne skyldes den rejsendes forhold.

9.5 Hvis der sker ændringer i rejsen eller i forudsætningerne for rejsen som følge af forhold hos den rejsende, kan det medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling opkræves.

10. AFBESTILLINGSRET EFTER PAKKEREJSELOVEN

10.1 Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse mod at be-tale et afbestillingsgebyr til Tanzania Eksperten.

10.2 Afbestillingsgebyret fastsættes som følger.

A. Ved afbestilling 45 dage før afrejse, opgøres afbestillingsgebyret til den sam-lede pris på flybilletter og depositum.

B. Ved afbestilling senere end 45 dage før afrejse, opgøres afbestillingsgebyret således, at der refunderes 80 % af det indbetalte restbeløb i henhold til faktura 2, jf. pkt. 7.5.

C. Ved afbestilling 14 dage før afrejse, opgøres afbestillingsgebyret til 100 % af hele rejsens pris.

10.3 Den rejsende kan desuden afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåe-lige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pak-kerejsen eller transport til destinationen. I disse tilfælde har den rejsende krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

10.4 Den rejsende har ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1.

11. MANGLER VED REJSEN

11.1 Tanzania Eksperten er ansvarlig over for den rejsende for levering af de rejseydel-ser, der er inkluderet i pakkerejsen, uanset om ydelserne leveres af Tanzania Ek-sperten eller af andre.

11.2 Vil den rejsende påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal den rejsende rekla-mere til Tanzania Eksperten uden unødig forsinkelse, efter at den rejsende har kon-stateret manglen. Reklamationsretten fortabes, hvis der ikke reklameres rettidigt.

11.3 Er pakkerejsen mangelfuld, kan den rejsende kræve, at Tanzania Eksperten afhjæl-per manglen, medmindre dette er umuligt eller vil påføre Tanzania Eksperten ufor-holdsmæssige omkostninger.

11.4 Kan afhjælpning ikke kræves, har den rejsende ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen.

12. DEN REJSENDES ANSVAR

12.1 Den rejsende er selv ansvarlig for at indfinde sig på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen og i forbindelse med udflugter mv.

12.2 Den rejsende er selv ansvarlig for opfyldelse af nødvendige forhold, f.eks. forhold vedrørende pas, visum og vaccinationer.

13. OVERDRAGELSE AF REJSEN

13.1 Den rejsende kan overdrage pakkerejsen til andre personer, der opfylder alle betin-gelserne i aftalen, ved at give skriftligt underretning til Tanzania Eksperten. Under-retningen skal gives senest 7 dage inden pakkerejsens begyndelse.

13.2 Overdragelse af pakkerejsen eller en del af pakkerejsen kan være betinget af un-derleverandørers accept, f.eks. at flybilletter kan ændres.

13.3 Der kan være gebyr og ekstraomkostningerne forbundet med overdragelse af pak-kerejsen.

13.4 Overdrageren af pakkerejsen og den, som har fået overdraget pakkerejsen, hæfter solidarisk for betalingen af eventuelle udestående beløb og eventuelle omkostnin-ger, som følger af overdragelsen.

14. AFBESTILLINGS- OG REJSEFORSIKRING

14.1 Afbestillingsforsikring og rejseforsikring er ikke med i rejsens pris.

14.2 Den rejsende er selv ansvarlige for at tegne en afbestillings- samt rejseforsikring.

14.3 Tanzania Eksperten kan ikke holdes ansvarlig for udgifter, som opstår på grund af den rejsendes manglende forsikring.

15. GYLDIGHED

15.1 Hvis en eller flere bestemmelser i disse handelsbetingelser måtte blive anset for ugyldige, umulig at håndhæve eller ikke-bindende, forbliver den rejsende bundet af alle de øvrige bestemmelser. I sådanne tilfælde skal en erstattende bestemmelse med lignende effekt som den ugyldige eller ikke-bindende bestemmelse accepteres.

16. REJSEGARANTIFONDEN

16.1 Tanzania Eksperten er medlem af Rejsegarantifonden, der sikrer den rejsende øko-nomisk ved køb af pakkerejser, fx i tilfælde af konkurs.

16.2 Tanzania Ekspertens medlemsnummer hos Rejsegarantifonden er 3280.

17. TVISTER, LOVVALG OG VÆRNETING

17.1 Enhver tvist vedrørende mellem Tanzania Eksperten og den rejsende vedrørende en pakkerejse er underlagt dansk ret

17.2 Rejsende, der ønsker at klage over en pakkerejse, skal kontakte Tanzania Eksper-ten på Kontakt@tanzania-eksperten.dk eller på (+45) 71 96 99 98.

17.3 Rejsende, der er uenig i Tanzania Ekspertens behandling af en klage, kan sende en klage til:

Pakkerejse-Ankenævnet Røjelskær 11, 3.sal, 2840 Holte

www.pakkerejseankenaevnet.dk

17.4 Klager vedrørende en pakkerejse, der ikke kan afgøres af Pakkerejse-Ankenævnet, skal afgøres ved Retten i Herning.

18. PERSONOPLYSNINGER

18.1 I forbindelse med Tanzania Ekspertens udarbejdelse af tilbud og levering af sine services til rejsende, er det nødvendigt indsamle, opbevare og behandle visse per-sonoplysninger om den rejsende og rejsedeltagerne.

18.2 Tanzania Eksperten indsamler, opbevarer og behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for udarbejdelse af tilbud og levering af sine services, og som primært omfatter navn, adresse, kontaktoplysninger og pasnummer.

18.3 Personoplysningerne opbevares alene i det tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og registreret.

18.4 Tanzania Eksperten udveksler personoplysninger med samarbejdspartnere, der er nødvendige for gennemførelsen af rejsen.

18.5 Tanzania Eksperten er dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, den rejsende afgiver, når der bestilles en rejse eller gøres brug af øvrige ydelser.

18.6 Personer kan til enhver tid henvende sig til Tanzania eksperten og anmode om at anvende føl-gende af sine rettigheder:

A. Sletning, berigtigelse eller indsigt i personoplysninger,

B. Begrænsning af behandling vedrørende personoplysninger,

C. Indsigelse mod behandling af personoplysninger,

18.7 Enhver kan til enhver tid henvende sig til Datatilsynet og klage over Tanzania Ek-spertens behandling af ens personoplysninger. Henvendelse i den forbindelse rettes til:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby Tlf. 33 19 32 00

www.datatilsynet.dk